BẢNG HỎI KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI TIÊU DÙNG

Mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập!

THÔNG TIN CHUNGPHIẾU 5: NHÓM SINH VẬT CẢNH

Ông/Bà đánh dấu gạch chéo vào một số từ 1 đến 5, tương ứng với mức độ hài lòng hoặc nhận xét từ rất kém đến rất tốt cho từng câu hỏi dưới đây:

1 là 2 là 3 là 4 là 5 là
Rất không hài lòng hoặc: Rất kém Không hài lòng hoặc: Kém Bình thường hoặc: Trung bình Hài lòng hoặc: Tốt Rất hài lòng hoặc: Rất tốt

Danh sách các phiếu điều tra đã nhập