GIỚI THIỆU

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) được xác định là một giải pháp quan trọng nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Để tiếp tục phát huy lợi thế và kịp thời cải thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ OCOP cho các chủ thể, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương và Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn (AGROINFO) (thuộc Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn) xây dựng phần mềm khảo sát ý kiến đánh giá của người tiêu dùng đối với sản phẩm nông sản, làng nghề, OCOP (sau đây gọi là “phần mềm”). Các ý kiến đánh giá của người tiêu dùng đối với sản phẩm nông sản, làng nghề, OCOP sẽ là căn cứ quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ thể tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ OCOP, tăng cường tương tác giữa người tiêu dùng và người sản xuất, đồng thời tạo ra những thông tin phản hồi quan trọng để nâng cao chất lượng và tiếp cận thị trường cho các sản phẩm OCOP

Ý KIẾN NGƯỜI TIÊU DÙNG

THỐNG KÊ